Általános Szerződési Feltételek

 

Általános Szerződési Feltételek (rövidített verzió)

Érvényes 2018. augusztus 8-tól

Fizetési lehetőség:

Készpénzes fizetés futárnál (utánvét)
Banki Átutalás

Kiszállítás és átvétel módjai:

GLS Futárszolgálat: 1190 Ft + Utánvétkezelés utánvétes fizetés esetén: 190 Ft

(1-4 munkanap)
– személyes átvétel: nincs

ÁSZF

Amennyiben igénybe veszi az oldal szolgáltatásait és cégünk internetes oldalán rendelést küld el, ezzel egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti, és elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, amely Ön és az Üzemeltetőközött mint egyezség létrejött. Az Üzemeltetőfenntartja a jogot, hogy előzetes egyezség és értesítés nélkül módosítsa az ÁSZF-et, és az oldalt használó felelőssége, hogy minden esetben ellenőrizze az adott, aktuálisan érvényes ÁSZF-et. A rendelés elküldésével a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre az Üzemeltetőés a rendelést leadó magánszemély vagy cég között.

Cégadatok:

Név: BABADOBOZ Kft
Székhely: 6055 Felsőlajos Diófa utca 12
Levelezési cím: 1135 Budapest Csata utca 19/b 4/3
Elektronikus levelezési cím: info@babadoboz.hu
Telefonszám: +36 20 364 27 02
Képviselő: Csorba Zoltán
Adószám: 25368385-2-03
Cégjegyzékszám: 03-09-128967
Cégbíróság: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága

Tárhelyszolgáltató:

Rackforest Kft
1132 Budapest
Victor Hugo utca 18-22
Adószám: 14671858-2-41
Telefonszám: +36 70 362 4785
E-mail: info@rackforest.com

A szerződés nyelve magyar, írásban kötöttnek minősül, iktatásra nem kerül, a későbbiekben nem visszakereshető. A szerződés magatartási kódexre nem utal.

Rendelési információk

A rendelés menetének ismertetése:
A vásárlás regisztrációval lehetséges, melyhez név, e-mail cím, és jelszó megadása szükséges.
Ezt követően a megvásárolni kívánt terméket helyezze a kosárba.
Amennyiben szeretne további terméket kosárba helyezni, válassza a „Folytatom a vásárlást” gombot, és tegye a kosárba a még megvásárolni kívánt terméket, termékeket, dobozokat. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrizze a megvásárolni kívánt termék darabszámát. Amennyiben mindent rendben talál, kattintson a „Pénztárhoz” gombra.
Ezt követően adja meg a szállítási és számlázási adatait, valamint a fizetés módját, majd az ÁSZF megismerése után kattintson a „Tovább az összegzéshez” gombra. A rendelés véglegesítéséhez kattintson a „Megrendelés leadása” gombra.
A megrendelés csak akkor tekinthető véglegesnek, ha arról e-mail-es visszaigazolást küldtünk az Ön által megadott elektronikus levelezési címre.

A megrendelés visszaigazolása:

Szolgáltató köteles a Vevőrészére a megrendelést késedelem nélkül visszaigazolni. Amennyiben ez nem történik meg, úgy a Megrendelőt nem köti a megrendelése és nem köteles a kiszállított terméket átvenni.

A megrendelés feldolgozása:

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 9-18 óráig történik. Természetesen a vásárlók ezen időintervallumon kívül is leadhatják a megrendelést, mely a következőmunkanapon kerül feldolgozásra.

A megrendelés teljesítése:

A megrendelt termékeket 1-4 munkanapon belül házhoz szállítjuk.

Termékek vételára:

A termékek vételára a mindenkori hatályos általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazzák. A termékek ára magyar forintban (Ft) vannak feltüntetve. A termékek vételára viszont nem tartalmazza a kiszállítás költségét.
Fizetési lehetőségek:

– Készpénz (utánvét)
– Banki átutalás Szolgáltató Bankszámla számára: 12010855-01603663-00100002

 

Kiszállítás és átvétel módjai:

GLS Futárszolgálat: 1190 Ft + Utánvétkezelés utánvétes fizetés esetén: 190 Ft

Személyes átvétel: nincs

 

Elállási jog:

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján:

Elállási/Felmondási jog
Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
Az elállási/felmondási határidőaz
a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén: „a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le”;
b) termék adásvételére irányulószerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérőharmadik személy a terméket átveszi.”;
c) több termék szolgáltatásakor: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérőharmadik személy az utolsó terméket átveszi.”
d) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: „amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérőharmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.”;
e) termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérőharmadik személy átveszi az elsőterméket.”

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelműnyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: BABADOBOZ Kft. Levelezési cím: 1135 Budapest, Csata utca 19/b 4/3. A cég elektronikus elérhetősége: info@babadoboz.hu, Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidőlejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérőfuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyezőfizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettőközül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Az átvett terméket Ön köteles számunkra indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidőbetartottnak minősül, ha a 14 napos határidőletelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogot a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározottak szerint gyakorolja. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérőidőpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

A Vásárlót megilletőelállási és felmondási jog alól kivételek:
– a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
– olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidőalatt is lehetséges ingadozásától függ;
– olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
– romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrzőtermék tekintetében
– olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követőfelbontása után nem küldhetővissza;
– olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
– olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozása fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

[3. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez]

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a BABADOBOZ Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végsőesetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettőhónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a BABADOBOZ Kft. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplőtulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidőelteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhetővagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelezőhatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendőegy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

A fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelezőjótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelezőjótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.
Minden a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó termékre 1 év garanciát vállalunk. A jótállás a Vásárló szavatossági jogait nem érinti.

A jótállás kezdőidőpontja a termék Fogyasztónak történőátadásának a napja, vagy ha az üzembe helyezést az Eladó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. Eladó a termékhez mellékelt jótállási jegyet akkor érvényesíti, amikor a Fogyasztó a terméket átveszi. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát
– szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést az Eladó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethetővissza)
– rendeltetésellenes használat
– helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás
– elemi kár, természeti csapás okozta
Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Fogyasztó:
– elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Eladónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
– ha az Eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelőhatáridőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződőérdeke megszűnt, a Fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát az Eladóköltségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől.
A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Fogyasztóáltal elvárhatórendeltetésére figyelemmel – megfelelőhatáridőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási időa terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkezőhiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Eladót terhelik. Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Szavatosság, jótállás érvényesítése

A Vásárló a megvásárolt termékekre vonatkozó szavatossági vagy jótállási igényét, e-mailen, postai levélben vagy telefonon jelezheti:
Név: BABADOBOZ Kft.
Levelezési cím: 1135 Budapest Csata utca 19/b 4/3
Email: info@babadoboz.hu
Telefon: +36 20 364 27 02

Amennyiben a hibásként megjelölt termék nem rendelkezik a hibával, és a bevizsgálás alatt más hiba sem válik felismerhetővé, úgy az Eladót szavatossági kötelezettség nem terheli, a terméket nem cseréli, és vételárát nem térít vissza. A Vásárló ilyen esetben a terméket saját költségén történőújbóli kiszállítással veheti át.

Panaszügyintézés lehetőségeinek ismertetése:
• Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni:
Levelezési cím: 1135 Budsapest Csata utca 19/b 4/3
Telefonszám: +36 20 364 27 02
Email cím: info@babadoboz.hu

• Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

• A vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltetőtestület Neve: Bács-Kiskun megyei Békéltető Testület
Székhelye: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.  Telefon: 76/501-525, 70/702 8403  Ügyfélfogadás: hétfőtől – csütörtökig, 8-12 óráig és 13-15:30-ig, pénteken 8-12 óráig

Adatkezelőre vonatkozóadatok

Cégnév: BABADOBOZ Kft.
Székhely: 6055 Felsőlajos Diófa u 12
Postázási cím: 1135 Budapest Csata utca 19/b 4/3
Telefonszám: +36 20 364 27 02
Személyes adatok kezelése

A webáruház tiszteletben tartja és megóvja az Ön személyes adatait. Az Ön által megadott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, azokat kizárólag csak a webáruház rendelési céljaira használjuk fel. A megadott e-mail címet az Ön hozzájárulása nélkül nem használjuk fel akciós hírlevelünkhöz. Amennyiben rendszeresen információkat szeretne kapni aktuális akciós ajánlatainkról és újdonságainkról, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre. A webáruház oldalai regisztráció, vagyis bármilyen személyes adat megadása nélkül is böngészhetők. Csak a megrendelés során kérünk minden olyan adatot – név, cím, telefonszám – amely szükséges az Ön számlájának megfelelőkiállításához, valamint a megrendelt árucikk pontos kiszállításához.

A BABADOBOZKft. a megrendelőadatait kizárólag azoknak az adatfeldolgozóknak adja át, amelyek nélkül a megrendelés teljesítése nem sikerülne. Ilyen szolgáltatók például könyvelő, informatikai rendszert szolgáltató vállalat, futárszolgálatok. Szolgáltató az ilyen külsőszereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

 

Adatfeldolgozók megnevezése:

Futárszolgálat:
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
2351 Alsónémedi GLS Európa utca 2.

 

Könyvelő:
Caprys 2001 Bt
9400 Sopron, Szent Mihály utca 18/b

Rackforest Kft
1132 Budapest
Victor Hugo utca 18-22
Adószám: 14671858-2-41
Telefonszám: +36 70 362 4785
E-mail: info@rackforest.com

 

Cookie-k (sütik)

A honlapunkon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – sütit, azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis text formátumú adatfájlt – küldünk a látogató számítógépére, amelyek révén annak böngészője egyedileg beazonosítható lesz.
Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. A cookie-k nem tartalmaznak személyes jellegűadatokat, nevet, címet, email címet. Ezekkel a cookie-kkal csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.
A külsőszolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdetőwebhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külsőszolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein. A cookie-t a felhasználótörölni tudja a saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a cookie-k alkalmazását. A cookie-k kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség. A felhasználó a Google kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatja le a Google cookie-jait.

Hírlevél

Az Üzemeltetőhírlevelének feliratkozói számára hírlevelet küld ki. A feliratkozás az Üzemeltetőhonlapján lehetséges. Az Üzemeltetőminden feliratkozás után a feliratkozó e- mail címére visszaigazoló levelet küld ki. A BABADOBOZ Kft. a feliratkozás/visszaigazolás dátumát és a hozzá tartozó IP címet a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően eltárolja.
Hírlevél leiratkozás, átiratkozás
A feliratkozók számára kiküldött hírlevél egyedi leiratkozó linket tartalmaz. Ha a feliratkozó a továbbiakban nem kíván hírlevelet kapni, az egyedi linkre kattintva leiratkozhat a hírlevélről. Technikai probléma esetén közvetlenül e-mailben is kérheti címének eltávolítását.

E-mail címek kezelése, adatvédelmi vonatkozásai
Az Üzemeltetőa feliratkozók e-mail címeit csak és kizárólag hírlevelének kiküldéséhez használja, azokat harmadik személynek semmilyen körülmények között át nem adja. Az Üzemeltetőmindent megtesz annak érdekében, hogy a rendszerben tárolt címek biztonságban legyenek, és harmadik személy ne tudjon azokhoz hozzájutni, illetve azokkal visszaélni. Látogatási statisztikák

A webáruház oldalaira látogató felhasználók számítógépének egyes adatai és IP címei statisztikai és rendszerfejlesztési célból naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat az Üzemeltetőkizárólag belsőhasználatú statisztikák készítésére használja fel. Az IP címeket az üzemeltetősemmilyen más adathoz nem köti, mely alapján a Felhasználó személye beazonosítható lenne, és harmadik személynek semmilyen formában nem adja át, vagy nem teszi elérhetővé.